Shindaiwa i Echo - warunki gwarancji

Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona w dniu zakupu urządzenia przez sprzedawcę w obecności użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna musi zawierać następujące dane: model urządzenia, nr seryjny, datę sprzedaży (miesiąc słownie), imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres i numer telefonu (jeśli posiada), pieczątkę punktu sprzedaży (Dealera Shindaiwa / Echo).
Uszkodzone urządzenie należy dostarczyć do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Shindaiwa / Echo wraz z kartą gwarancyjną w stanie w jakim uległo awarii. Wszelkich wpisów do karty gwarancyjnej może dokonywać jedynie Autoryzowany Dealer Shindaiwa / Echo potwierdzając je pieczątką. Samowolne dokonywanie wpisów do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wpisów ze stanem faktycznym Autoryzowany Punkt Serwisowy Shindaiwa / Echo ma obowiązek unieważnienia karty gwarancyjnej oraz powiadomienia o zaistniałym fakcie gwaranta.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z niezgodnością towaru z umową. Autoryzowany Dealer Echo/Shindaiwa w momencie sprzedaży urządzenia zobowiązany jest min. do dokonania pomiaru obrotów silnika i ustawienia ich zgodnie z zaleceniami producenta.

WARUNKI GWARANCJI
dla produktów kupionych po 01.01.2018 roku:


 

1. Sprzedający udziela gwarancji:
 - 12 miesięcznej lub przedłużony 24 miesięcznej na urządzenia sprzedane firmom usługowym (zakup na fakturę VAT)
 - 24 miesiącznej lub przedłużony 60 miesięcznej na urządzenia sprzedawane klientom indywidualnym (zakup na paragon fiskalny).
Okres gwarancyjny liczony jest od daty zakupu podanej w karcie gwarancyjnej.
W okresie tym usuwane będą bezpłatnie usterki wynikające z wad materiałowych lub montażowych powstałe z winy producenta. Warunkiem skorzystania z przedłużonej gwarancji jest spełnienie warunków określonych w punkcie 3 oraz rejestracja produktu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania w Autoryzowanym Serwisie Shindaiwa / Echo bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego zakupionego sprzętu w okresie do 60 dni od daty zakupu lub po 5 godzinach pracy urządzenia pod rygorem utraty praw gwarancyjnych.

3. Roczny, płatny przegląd gwarancyjny urządzenia zakupionego przez klienta indywidualnego (zakup na paragon fiskalny) wykonany w 12 miesiącu od daty zakupu w Autoryzowanym Serwisie Shindaiwa / Echo uprawnia do przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy. Półroczny, płatny przegląd gwarancyjny urządzenia zakupionego przez klienta instytucjonalnego (zakup na fakturę VAT) wykonany w 6 miesiącu od daty zakupu w Autoryzowanym Serwisie Shindaiwa / Echo uprawnia do przedłużenia gwarancji o kolejne 6 miesięcy. Karta Gwarancyjna ważna tylko z paragonem  lub fakturą wykonania przeglądu.

4. Do sporządzenia mieszanki paliwowej należy stosować oleje przeznaczone do wysokiej jakości silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem oraz pracujących w zakresie wysokich obrotów.

5. Brak karty gwarancyjnej lub karta gwarancyjna bez wypełnionych wszystkich rubryk wykluczają odpowiedzialność gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji. Reklamacja gwarancyjna jest rozpatrywana po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej i rachunku za zakupiony sprzęt wystawionych przez Autoryzowany Punkt Dealerski Shindaiwa / Echo.

6. Napraw gwarancyjnych dotyczących sprzętu Echo/Shindaiwa dokonują wszystkie Autoryzowane Punkty Serwisowe Echo/Shindaiwa w Polsce.

7. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego. Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności zaimportowania niezbędnych części z magazynu producenta. Istnieje możliwość ustalenia odrębnego terminu naprawy przez obie strony.

8. Autoryzowany Punkt Serwisowy Shindaiwa / Echo jest zobowiązany do wpisu w karcie gwarancyjnej dokonanych napraw gwarancyjnych oraz odpłatnych napraw.

9. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej lub trzykrotnego uznania reklamacji na ten sam zespół lub część, właściciel sprzętu może żądać od serwisanta zwrotu jego wartości lub wymiany na nowy. Wartość reklamowanego sprzętu ustalana jest na podstawie rachunku wystawianego przez sprzedawcę.

10. Okres gwarancyjny nie dotyczy części szybkozużywających się oraz elementów gumowych. Gwarancja nie obejmuje zespołów lub części zużytych na skutek normalnej eksploatacji tj. głowic żyłkowych, prowadnic, łańcuchów tnących, ostrzy tnących, bębnów sprzęgła, filtów, świec zapłonowych, obudów plastikowych, membran gaźnika, zespołu dozującego gaźnika.

11. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne.

12. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne stanowią własność gwaranta.

13. Uszkodzenia takie, jak zatarcie silnika, skrzywienie lub pęknięcie wału korbowego nie wchodzą w zakres naprawy gwarancyjnej. Wyjątek stanowią zatarcia spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi z winy producenta, tj. nieprawidłowy montaż zabezpieczenia sworznia tłoka, pęknięcie pierścienia tłoka, mechaniczne uszkodzenie łożysk wału itp. Każde zatarcie silnika powstałe z winy producenta poddawane jest szczegółowej ekspertyzie Koncernu Yamabico.

14. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
 a) Stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem,
 b) Użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi,
 c) Nie wykonania okresowych zabiegów konserwacyjnych i obsługowych określonych w instrukcji obsługi,
 d) Niewłaściwego przechowywania lub przewożenia sprzętu,
 e) Dokonywania napraw, wymiany zespołów, regulacji lub zmian konstrukcyjnych poza Autoryzowaną Siecią Serwisową Shindaiwa / Echo,
 f) Niedopełnienia obowiązku przeglądu gwarancyjnego.

15. W trakcie odbioru urządzenia po naprawie gwarancyjnej użytkownik ma obowiązek sprawdzić zgodność dokonanych wpisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym oraz upewnić się czy odbierane urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Punkt Serwisowy ma obowiązek uruchomienia urządzenia przed przekazaniem po naprawie użytkownikowi.