Podkaszarki żyłkowe Gardena

Podkaszarki żyłkowe Gardena przeznaczone są do przycinania i podkaszania trawy na trawnikach w ogrodach przydomowych i ogródkach działkowych. Urządzeń nie wolno stosować do prac na publicznych terenach zielonych, w parkach, zieleńcach, obiektach sportowych, w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przy ulicznych trawnikach.

SmalCut 300

MONTAŻ:
Górną część uchwytu (1) dociskamy do dolnej części (2) podkaszarki do usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Uchwyt dodatkowy (3) wtykamy na górną część uchwytu (1) również do usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Osłonę (4) nakładamy na dolną część podkaszarki (2). Żyłkę tnącą (5) należy przy tym przeciągnąć przez otwór osłony (4). Osłonę (4) wtykamy na dolną część podkaszarki do usłyszenia wyraźnego kliknięcia (3 zapadki).

OBSŁUGA:
Kabel przedłużający (6) przekładamy przez obciążnik (7) znajdujący się na górnej części uchwytu (1). Wtyczkę (8) podkaszarki wkładamy do gniazdka (9) przewodu przedłużającego, a ten ostatni podłączamy do gniazda sieciowego.
Żyłka tnąca automatycznie wydłuża się przy każdym włączeniu a w razie jej zużycia wymieniamy szpulę. Można stosować tylko oryginalne szpule z żyłką Gardena.
Uruchomienie następuje przez wciśnięcie blokady włącznika (10) i przytrzymaniu go przy równoczesnym wciśnięciu przycisku włączania (11) na uchwycie ręcznym.
Podkaszarkę można zawieszać za uchwyt, wtedy głowica tnąca nie jest niepotrzebnie obciążona.

 

EasyCut 400
ComfortCut 450
PowerCut 500

MONTAŻ:
Pokrywę (12) wsuwamy od tyłu w wyżłobienie prowadzące głowicy tnącej (13) do wyraźnego kliknięcia. Pałąk ochronny dla roślin (14) wsuwamy z przodu na głowicę tnącą (13) do zatrzaśnięcia. Dla modelu EasyCut 450 i PowerCut 500 dodatkowe koło jest już zamontowane. W pozostałych modelach montaż dodatkowego koła (15) polega na wsunięciu ich na wpusty trzonka (16) aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia. Demontaż dodatkowego koła odbywa się przez wyciągnięcie na bok dwóch zatrzasków (17) i równoczesne wysunięcie dodatkowych kół (15) z wpustów trzonka (16). Przechylenie kół dodatkowych do góry i na dół polega na naciśnięciu z obu stron dodatkowych kół przycisków (18), a po ustaleniu położenia kół na zwolnieniu przycisków (18).

OBSŁUGA:
Uruchamianie podkaszarki podobnie jak w modelu wyżej.
Ustawienie pozycji roboczej. Nachylenie trzonka można ustawić w 3 pozycjach roboczych: koszenia bez kół, koszenia z kołami i koszenia utrudnionego przeszkodami. Ustawianie nachylenia następuje przez przesuwanie suwaka (19) do góry i ustawieniu trzonka (20) w żądanej pozycji (pomocna będzie skala (21)). Suwak (19) zatrzaskujemy w żądanej pozycji roboczej.
Ustawienie długości trzonka. Odchylamy zacisk (22) i wysuwamy górną część uchwytu (23) do żądanej długości trzonka. Przy modelu EasyCut 400 należy zwrócić uwagę, aby przy nastawianiu długości trzonka nie przekręcić górnej części uchwytu (23). Po ustaleniu długości trzonka zacisk (22) ponownie zamykamy.
Ustawianie dodatkowego uchwytu. Naciskamy przyciski (24) z obydwu stron i dodatkowy uchwyt (25) ustawiamy w żądanym nachyleniu, po czym przyciski (24) ponownie zwalniamy. Po właściwym ustawieniu podkaszarki na odpowiedni wzrost osoba ją obsługująca jest wyprostowana, a głowica tnąca nachylona jest lekko do przodu w pozycji roboczej. Pałąk ochronny dla roślin (14) obracamy o 180o do żądanej pozycji aż do zatrzaśnięcia.
Koszenie przerostów trawy na obrzeżu (modele ComfortCut 450 i PowerCut 500). Pałąk ochronny dla roślin (14) ustawiamy w pozycji parkowania – obrócony równolegle do pokrywy (12). Nachylenie trzonka ustawiamy w pozycji 3 – według skali (21). Zasuwkę (26) przesuwamy do góry, trzonek (20) obracamy o 90o. Zasuwkę (26) zatrzaskujemy według strzałek (27) na widełkach przegubu i początku trzonka. W modelu EasyCut 400 zacisk (22) odchylamy, górną część uchwytu (23) obracamy o 180o, po czym zacisk (22) ponownie zamykamy.
Wydłużanie żyłki. Automatyka TIPP zostaje uruchomiona przy pracującym silniku. Trawa będzie starannie skoszona tylko wtedy, kiedy żyłka będzie miała maksymalna długość. Po uruchomieniu podkaszarki głowicę tnącą (13) ustawiamy równolegle do podłoża, po czym dotykamy nią podłoża unikając przy tym dłuższego, nieprzerwanego nacisku). Żyłka tnąca zostanie poprzez słyszalny mechanizm automatycznie wydłużona i ustawiona przez ogranicznik na właściwą długość. W razie potrzeby należy podkaszarką kilka razy dotknąć podłoża. Można stosować tylko oryginalne szpule z żyłką Gardena.
Podkaszarkę można zawieszać za uchwyt, wtedy głowica tnąca nie jest niepotrzebnie obciążona.

 

AccuCut 400 Li
AccuCut 450 Li

MONTAŻ i OBSŁUGA poza kilkoma wyjątkami jak w odpowiednich modelach powyżej: EasyCut 400 i ComfortCut 450.
Podkaszarek akumulatorowych możemy używać w temperaturze od -10oC do +45oC. Akumulator ładować w temperaturze od 10oC do 45oC.
Elementem tnącym są tu plastykowe noże. W dołączonym opakowaniu znajdziecie Państwo 20 plastykowych noży i magazynek dla noży zapasowych. W magazynku można przechowywać do 6 noży zapasowych. Magazynek lekko rozszerzamy w miejscu jego otwarcia i wsuwamy trzonek. W tak zamontowany magazynek wsuwamy max 6 plastykowych noży do ich zakleszczenia. Dla modelu AccuCut 400 Li dodatkowe koła można dokupić. Model AccuCut 450 Li jest już standardowo wyposażony w koła.
Akumulator podkaszarki musi być całkowicie naładowany przed pierwszym użyciem. Czas ładowania wynosi do ok. 3 godzin. Można go zawsze doładowywać a także w dowolnej chwili przerwać ładowanie bez możliwości uszkodzenia. Zdejmujemy akumulator przez naciśnięcie przycisków blokujących z górnej części uchwytu. Wtyczkę kabla ładowarki wtykamy do akumulatora, po czym ładowarkę podłączamy do prądu (lampka kontrolna ładowania na ładowarce świeci się czerwono). Po zmianie koloru świecenia lampki kontrolnej ładowania z czerwonego na zielony akumulator jest w pełni naładowany. Najpierw odłączamy kabel ładowarki z gniazda na akumulatorze, dopiero później odłączamy ładowarkę z gniazdka elektrycznego. Starajmy się unikać głębokiego rozładowania akumulatora, gdyż taki stan skraca żywotność akumulatora. Głęboko wyładowany akumulator sygnalizuje swój stan migającą podczas ładowania lampą kontrolną ładowania.

 

ProCut 800
ProCut 1000

 

MONTAŻ:
Usuwamy węzły na żyłce tnącej (28), po czym zakładamy osłonę (29) – pionowo na głowicę tnącą (30) i przekręcamy o 180o (zamknięcie bagnetowe), aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia. Żyłki nie wolno przy tym zakleszczyć. W modelu ProCut 1000 montujemy także pałąk uchwytu: pomarańczową przykręcaną pokrywę (31) odkręcamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmujemy element mocujący uchwytu (32) i nakładamy pałąk uchwytu (33). Uchwyt z przyciskiem włączania (34) musi w pozycji roboczej znajdować się po prawej stronie. Nakładamy element mocujący uchwytu (32). Pomarańczową przykręcaną pokrywę (31) przykręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w ten sposób przymocować pałąk do uchwytu (33).

OBSŁUGA:
Podłączenie podkaszarki powinno poprzedzić zdjęcie pomarańczowej osłony (35) noży, przełożeniu kabla przedłużającego (36) przez obciążnik (37) znajdujący się na górnej części podkaszarki. Wtyczkę (38) podkaszarki wkładamy do gniazdka (39) przewodu przedłużającego (36). Przewód przedłużający podłączamy do gniazdka sieciowego 230 V.
Ustawianie pozycji roboczej. Należy unikać nadmiernego kontaktu z twardymi przedmiotami (mur, kamienie, płoty) aby zapobiec zapieczeniu lub zerwaniu żyłki. Pas nośny (40) zawieszamy w otworze (41) (model ProCut 1000 posiada 3 otwory), przewieszamy przez ciało i odpowiednio regulujemy jego obwód. Podkaszarkę należy trzymać za górna część uchwytu (42) i uchwyt dodatkowy (43)/pałąk uchwytu (33) w taki sposób, aby głowica tnąca (30) była skierowana lekko do przodu. W modelu ProCut 800 zwalniamy nakrętkę zaciskową (44) a uchwyt dodatkowy (43) przesuwamy na właściwe miejsce. Następnie nakrętkę (44) mocno dociągamy. Wciskamy po obu stronach przyciski (45), ustawiamy żądany kąt nachylenia uchwytu dodatkowego (43) i puszczamy przyciski.
Uruchomienie następuje przez wciśnięcie blokady włącznika (46) i przytrzymaniu go przy równoczesnym wciśnięciu przycisku włączania (47) na uchwycie ręcznym.
Wydłużanie żyłki. Automatyka TIPP działa jak w modelu wyżej.
Podkaszarkę można ustawić na obu wypustkach osłony, np. na podłożu. W ten sposób nie obciąża się niepotrzebnie głowicy tnącej.


Zobacz także: