Oleo-Mac - warunki gwarancji

Uwaga! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa i eksploatacji urządzenia.
Urządzenie napędzane silnikiem czterosuwowym – przed uruchomieniem napełnić miskę olejową silnika olejem przeznaczonym do silników czterosuwowych SAE30. Stosować olej zgonie z instrukcją silnika.
Urządzenia z silnikiem dwusuwowym – przed uruchomieniem napełnić zbiornik paliwa mieszanką przygotowaną zgodnie z instrukcją obsługi silnika. Stosować olej przeznaczony do silników dwusuwowych polecany przez instrukcję obsługi.

Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona w dniu zakupu urządzenia przez sprzedawcę w obecności użytkownika.
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna musi zawierać następujące dane: model urządzenia, nr seryjny, datę sprzedaży (miesiąc słownie), imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres i nr telefonu (jeśli posiada), pieczątkę punktu sprzedaży na stronie 1 oraz wszystkich kuponach napraw gwarancyjnych.
UWAGA! Nieprawidłowo wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.
Uszkodzone urządzenie należy dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego wraz z kartą gwarancyjną w stanie w jakim uległo awarii. Do dokonania wpisów w karcie gwarancyjnej uprawnione są wyłącznie autoryzowane punkty napraw oraz upoważnieni pracownicy gwaranta. Wpisy muszą być potwierdzone pieczątką uprawnionej osoby.
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wpisów ze stanem faktycznym punkt serwisowy ma obowiązek unieważnienia karty gwarancyjnej oraz powiadomienia o zaistniałym fakcie gwaranta.

 

KARTA GWARANCYJNA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU.

 

WARUNKI GWARANCJI


1. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres.

Rodzaj urządzenia
Zastosowanie
konsumenckie pozostałe
Pilarki łańcuchowe Oleo-Mac
Kosy Oleo-Mac
Kosiarki Oleo-Mac
3 lata 1 rok
Pozostałe urządzenia 2 lata 1 rok

 

Warunkiem zachowania 36 miesięcznego okresu gwarancji jest dokonanie dwóch, płatnych przeglądów urządzenia w autoryzowanym punkcie serwisowym - przed upływem 12 oraz 24 miesięcy od daty zakupu.
Silniki spalinowe innych Marak (Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki, Subaru itp.) oraz przekładnie hydrostatyczne są objęte odrębną gwarancją producenta. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji zawierają odrębne instrukcje wymienionych podzespołów.
 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.


3. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.


4. Naprawa gwarancyjna może zostać dokonana wyłącznie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej. Brak karty lub jej unieważnienie wykluczają odpowiedzialność gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji.


5. Użytkownikowi przysługuje odwołanie od decyzji punktu serwisowego dotyczącej kwalifikacji zgłoszonej awarii. Odwołanie musi zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej wraz z kompletem dokumentów stwierdzających przebieg dokonanych napraw oraz opisem stanu technicznego urządzenia w momencie pierwotnych oględzin dokonanych przez punkt serwisowy.


6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania naprawy gwarancyjnej.


7. Punkt napraw jest zobowiązany do dokonania wpisów dotyczących zakresu napraw gwarancyjnych oraz odpłatnych w niniejszej karcie gwarancyjnej.


8. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.


9. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają: uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe na skutek zastosowania niewłaściwego transportu lub przechowywania, uszkodzenia powstałe na skutek braku konserwacji, elementy, które uległy zużyciu eksploatacyjnemu w trakcie prawidłowej eksploatacji.


10. Gwarancja traci ważność na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, na skutek stwierdzenia przez punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione, na skutek zerwania lub demontażu blokad regulacyjnych gaźnika, w przypadku stwierdzenia dokonania wpisów w karcie gwarancyjnej przez osoby nieuprawnione.


11. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie obowiązywania gwarancji takie jak: noże tnące, piasty noża, śruby noża, filtry, koła jezdne, paski klinowe, powłoka lakiernicza wnętrza korpusu kosiarki, świece zapłonowe, głowice żyłkowe, elementy układu tnącego (bęben sprzęgła, łańcuch, prowadnica), lance, listwy tnące nożyc do żywopłotu, akumulatory, itp.


12. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne.


13. Uszkodzenia takie jak zatarcia silnika, skrzywienie lub pęknięcie wału korbowego, zerwanie wpustu koła magnesowego lub piasty noża nie podlegają naprawie gwarancyjnej.


14. W przypadku gdy punkt serwisowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, użytkownik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gwaranta. Odmowa wykonania naprawy przez punkt serwisowy musi być wpisana w kartę gwarancyjną. W przypadku nie uznania przez gwaranta naprawy jako gwarancyjnej koszty naprawy i transportu pokrywa reklamujący.


15. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.


16. Reklamację należy zgłaszać w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym lub bezpośrednio u gwaranta. Zgłoszenie reklamacji w punkcie sprzedaży może spowodować wydłużenie czasu naprawy.


17. W trakcie odbioru urządzenia po naprawie gwarancyjnej użytkownik ma obowiązek sprawdzić zgodność dokonanych wpisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym oraz upewnić się czy odbierane urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Punkt napraw ma obowiązek uruchomienia urządzenia przed przekazaniem po naprawie użytkownikowi.


18. Punkt serwisowy ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy. Punkt napraw ma obowiązek wymiany na koszt użytkownika wszystkich elementów zapewniających bezpieczeństwo pracy, które uległy uszkodzeniu w trakcie eksploatacji niezależnie od zgody wyrażonej przez użytkownika.


19. Bieżąco aktualizowana lista punktów serwisowych znajduje się na www.victus.pl
 

20. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


21. Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa reklamujący.


22. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


23. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.


24. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.